Kamerový systém

Kamerový systém je určen pro monitorování vybraných venkovních nebo vnitřních prostor. Obraz z kamer je přenášen na monitor obsluhy, nebo je ukládán pro budoucí využití, jako je dohledání záznamu kritické události. Záznam z kamerového systému může sloužit jako klíčový důkaz při dokazování trestné činnosti.

Kamerové systémy lze obecně rozdělit podle technologie na dva základní druhy:

  • Analogový kamerový systém

Kamery s nízkým rozlišením přenášejí signál do záznamového zařízení analogově. Tam je signál digitalizován a ukládán na pevný disk. K záznamu a obrazu z kamer lze přistupovat případně i přes síť nebo internet. Většina systémů umožňuje i připojení pomocí chytrého mobilního telefonu. Existuje velmi široká škála kamer i záznamových zařízení. Tyto systémy jsou většinou levné, ale nevýhodou je nízké rozlišení obrazu.

  • IP kamerový systém

Kamery s vysokým rozlišením v řádu několika megapixelů jsou k záznamovému zařízení připojeny přes síť ethernet. Záznam je prováděn na místní pevný disk nebo na vzdálené úložiště. K obrazu z kamer a k záznamu lze přistupovat přes síť nebo chytrý mobilní telefon. I zde existuje velmi široká škála kamer i záznamových zařízení. Tyto systémy jsou většinou dražší než analogový systém, ale poskytují nesrovnatelně větší možnosti. Nevýhodou těchto systémů jsou vyšší nároky na přenosovou rychlost sítě, do níž jsou kamery připojeny. 

Při úvahách o pořízení kamerového systému je potřeba pečlivě zvážit, co se od tohoto systému očekává, a na základě toho volit technologii a konkrétní komponenty.  

Právní aspekty

Informační povinnost podle § 11 a 12 zákona č. 101/2000 Sb.

Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Oznamovací (registrační) povinnost je podle § 16 zákona.

Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu na ochranu osobních údajů před zpracováváním osobních údajů.

Poznámka: Oznamovací povinnosti podléhá i rozšíření, omezení či změna účelu kamerového systému.

Návod na umístění štítku

Na štítek doplňte provozovatele kamerového systému a telefonní spojení na osobu, která subjekty údajů bude informovat o tom, proč a jak jsou zpracovávány jejich osobní údaje. 

Štítky umístěte po obvodu a u vchodů do objektu, tak aby byl subjekt údajů upozorněn na skutečnost, že vstupuje do monitorovaného prostoru. Tomu podřiďte umístění i velikost štítku (formát A6, A5, A4). 

Vyplněný a takto umístěný štítek odpovídá zveřejněným stanoviskům Úřadu na ochranu osobních údajů k informační povinnosti správce kamerového systému.

Email: tomas@ezont.cz

Telefon: +420 777 763 528

kontakty
Nový web / 23.04.2013
Spustili jsme nové webové stránky
firmy EOZNT. Nabízíme komplexní řešení v
oblasti zabezpečení objektů (požární a zabezpečovací
systémy, kamerové systémy atp.), datových sítí...

více novinek
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.